Oferta

Formularz kontaktowy

REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON


§ 1

Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie depozytowym.Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony kwitem depozytowym, zawierającym opis stanu składanych rzeczy.Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.§ 2

Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.Ze względu na nieprzewidywane warunki atmosferyczne (np. wydłużony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon kół powyżej okresu na który została zawarta to trzy miesiące i do tego czasu nie będzie naliczana dodatkowa opłata.W przypadku opóźnienia składającego w odbiorze opon powyżej trzech miesięcy, zobowiązany on będzie do zapłaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiązującej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon (automatyczne przedłużenie umowy na kolejne 6 miesięcy )Składający udziela niniejszym pełnomocnictwa Przechowawcy do usunięcia rzeczy z miejsca przechowania z chwilą upływu 1­go roku od terminu pozostawienia przedmiotu do depozytu.§ 3

Przechowawca nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu przechowania, jak również zmieniać miejsca w którym jest przechowywany, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne do zachowania określonego w §1 przedmiotu w stanie nie pogorszonym.Przechowawca nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba że jest do tego zmuszony przez okoliczności, których podczas zawierania umowy nie mógł przewidzieć. W tym przypadku Przechowawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia składającego gdzie i u kogo rzeczy złożył.§ 4

Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. Opłata za usługę pobierana jest w chwili wydania depozytu.§ 5

Składający za uprzednim 2 ­ dniowym powiadomieniem, ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa.Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w § 3, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany.Podstawą wydania opon Składającemu przez Przechowawcę jest zwrot przez Składającego oryginału kwitu depozytowego.W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Składającego.Składający zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.§ 6

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego§ 7

Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.§ 9

Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowawcy sądy powszechne.PIT STOP SERWIS OPON